Thursday, September 11, 2014

Iye Osika uyu

Nganga ndigere hangu ndakateya nzeve kuna Mutongi Masipa. Ndaedza kuongorora mamwe mazwi erurimi rwechiRatini neechiRungu aisevenzeswa munhunha yaOsika Pisitoriasi kuti ndiaturire nechiShona asi ndatadza.
Zvandipa kuti ndibvunze vanamazvikokota mururimi rwechiShona kuti vandibatsirewo.

Cricket Bat = Tsvimbo yekiriketi
Paralympian = Akamboenda kumaOlympics asina kunyatsokwana (apa tarisai muduramazwi kuti para zvinorevei mondibatsirawo)
Premeditated murder = umhondi hwakazeyiwa/hwakarongwa
Culpable homicide = umhondi hwetsaona
Closing Evidence = Umboo hwekuvhara
Defense = Huvhiki
Prosecutor = murovereri
Zombie stopper = chimiso chezvipoko
Assessor = muongorori
Verdict = mutongo
Reflex action = kuita kunokonzerwa zvirikuitika
Startle action = kuita kwekuvhundukira
Stumps = zvigutswa
Blood curdling = kusapura ropa
Dolus eventualis = maune maererano nemutemo
Glock 27 40 calibre pistol = Chivhorovhoro chemhando ye Glock makumi mairi nenomwe makumi mana
Negligence = uyanga

No comments:

Post a Comment