Tuesday, November 12, 2013

Zvirevo ZvaVaShumba

VaShumba vaizonda munhu akangwarira paduri sehuku. Vaigaroti “Munhu ngaadzikame pane vanhu.” Munhu ngaaratidze chimiro chakanaka kwete kuita kamuchacha huku yekamuteteriende. Mukusaziva kwepwere taiti VaShumba vanodakadza, izvo vaireva. Kana miromo yevakuru isingawiri pasi, waVaShumba waive pfumo mumaoko ejinda guru risingapotsi.
Zvinonzi afamba apota, tikati tapota nayo nyika. Topesana navo vakabva ngarande, veJoni, matariyana, vekumakwenga nevanobva muchando, asi mukufamba zvinonzi usakanganwe pakawira rukuvhute. Chatisingakanganwe zvidzidzo zvatakapiwa tichisiya matendere.

Maruva enyika haaperi, anodakadza kwekanguvana asi mukuguma kwazvo, maruva ane mazuva akatarwa, anosvava, anopeperedzwa nemhepo, nekufamba kwenguva ndangariro dzehuvepo hwawo hapana anotondera. Mwana weZimbabwe usakanganwe nyika nekukura kwayo haungaidyi ukaipedza.
Ngatifare asi toziva kuti tikati fare fare toti tindike nokuti tungoma kana tworirisa, twave pedyo nekubvaruka. Ngatisakanganwe kuti mwana musikana ane hunhu anowakikwawo neane hunhu. Torangarirawo kuti, kuti uwane mudzimai anoverengwawo pane vamwe, ivawo murume pane vamwe mumaitiro, matauriro nemafambiro.

Mwana weZimbabwe ziva kuti fundo, idenhe reruzivo, dende rizere nehupenyu uye kushaiwa zivo kuparara kwemunhu. Torangarirazve kuti zivo isina uchenjeri, ichefu mumaoko meanoda kuzviuraya. 
Mwana weZimbabwe usakanganwe vakuru vanokwaziswa, hazvinei vatorwa. Munhu haadadirwe, vamwe vakatsenga mvura ikabuda masese vasingazive kuti ndokutorasa akatakura korona heumambo.
Pawasvika, siya wazunza huruva yezivo nemadonhwe erunyararo. Ratidza chimiro chemunhu akabva kuvanhu, kwete kuita kamuchacha, huku yekamuteteriende.

No comments:

Post a Comment